Görme EngellilerDerslik Sayısı: 10
Öğretmen Sayısı: 52
Öğrenci Sayısı: 6443

ŞAKİRPAŞA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI

USTA ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV ALMAK İSTEYENLERİN BAŞVURULARI MERKEZİMİZCE 15-30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA ALINACAKTIR. T.C. SEYHAN KAYMAKAMLIĞI ŞAKİRPAŞA  HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU          Şakirpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı´nda, açılacak olan kurslarda ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere, Geçici Sigortalı Usta Öğretici başvuruları alacaktır. Belirtilen tarihler arasında istenen belgeler: 1- Öğrenim Belgesi(Aslı ve 1 adet fotokopisi) 2- (Varsa) Ek branş ile ilgili belge(Aslı ve 1 adet fotokopisi) 3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 4- 1 adet vesikalık fotoğraf 5- Sağlık Raporu 6- Adli Sicil Kaydı 7- Matbu FORM ve DİLEKÇE (Müdürlüğümüzden ya da internet sitemizden alınabilir) 8- (Varsa) Geçmiş yıllarda kurslarda usta öğretici olarak çalıştığına dair belge 9- Usta Öğretici Başvuru Formu, İs Sağlığı ve Güvenliği Talimatnamesi, Sözleşme (Kurumumuzdan alınacak) 10- İkametgah 11-Aile Bildirimi Formu   Şakirpaşa rk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün iletişim bilgileri: Adres: Onur Mah. 45061 Sokak No:17  Seyhan/Adana Telefon:(0-322) 4295514  Faks :(0-322) 4295515 İnternet Adresi: www.sakirpasahem.meb.k12.tr e-mail: 966433@meb.k12.tr Başvuruların bizzat yapılması gerekmektedir. Posta, internet, e-mail, fax, vb. yollarla ve eksik evrakla başvurular kabul edilmeyecektir. BAŞVURULAR : 15 AĞUSTOS 2016 – 30 AĞUSTOS 2016 SIRALAMALARIN İLANI : 01 EYLÜL  2016   EK1 Ücretli uzman ve usta öğretici MADDE 9- (1) Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerden karşılanır. Ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde; öncelikle çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az iki kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlardan karşılanır. (2) Kendi okulunda/kurumunda aylık karşılığı ve zorunlu ücretli ek ders karşılığındaki çalışma sürelerini tamamlayamayan öğretmenlerin, merkezlerde görevlendirilmesi istek ve ihtiyaç doğrultusunda olur. Kurslarda görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu okul ve kurumların günlük çalışma saatleri içinde olur. Kadrolarının bulunduğu okul/kurumların resmî çalışma saatleri dışında kurslarda görevlendirilmesi, öğretmenin isteğine bağlıdır. (3) Yukarıda nitelikleri belirtilenlerden ihtiyaç karşılanamaz ise aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından ilk defa ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yoluna gidilir. (4) Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde aranılan şartlar: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde Türkiye’de görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır, b) 18 yaşından küçük olmamak, c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, ç) Taksirli veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kışkırtıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. d) Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. Engelli kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda engel grupları dikkate alınarak engelli uzman ve usta öğretici görev yapabilir. (5) Merkezlerde görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerin branş/alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre; a) Alanında eğitim fakültesi mezunu olmak. b) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından veya Yüksek Öğretim Kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak, c) Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak, ç) Ortaöğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak, d) En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak, e) En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup uzman ve usta öğreticilik yapacağı alanında/branşın tüm yetkinliğine sahip olduğunu belgelendirmek, f) Geleneksel sanatların yaşatılması, yaygınlaştırılmasına yönelik kurslarda yaş ve öğrenim düzeyine bakılmaksızın çevrede ustalığı kabul görmüş usta ve sanatkârların bilgi ve deneyimlerinden azami ölçüde yararlanılır. Bu durumda olanlardan ayrıca diploma, ustalık belgesi ve benzeri belgeler istenmez. g) Aile eğitimi kurslarında görevlendirilecek ücretli uzman ve usta öğreticilerde Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim yoluyla aile eğitimi kurs ve seminerlerini başarıyla tamamlayıp belge almış olma şartı aranır. (6) Bunların dışındakiler için Genel Müdürlük görüşü alınır. (7) İlk defa ücretli uzman ve usta öğretici olmak için başvuranların ihtiyaçtan fazla olması durumunda şartları aynı olanlar arasından yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü, halk eğitimi merkez müdürü ve alan öğretmeninden oluşan komisyon marifetiyle seçme işlemi kurayla yapılarak sıralandırılır. Bu sıralamaya göre ihtiyaç duyulan ücretli usta öğreticiler görevlendirilir, görevlendirilenlerin dışında kalanlar ise yedek olarak sıralandırılır ve o öğretim yılı içinde ihtiyaç duyulması hâlinde bu sıralandırmaya göre görevlendirme yapılır. (8) Merkez yönetimince düzenlenen kurslarda görevlendirilen ücretli uzman ve usta öğretici için bir genel değerlendirme raporu hazırlanır ve bu rapor dosyasında saklanır. Tekrar görevlendirmede bu raporlar dikkate alınır. Yapılan rehberlik, denetim ve değerlendirmelerde yetersiz olduğu gözlemlenen ücretli usta öğreticilere tekrar görev verilmez. (9) Ücretli uzman ve usta öğreticinin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması gibi nedenlerden dolayı uzman ve usta öğretici tekrar görevine başlayıncaya kadar eğitim öğretimin aksamaması için yerine bu süre içerisinde başka bir uzman ve usta öğretici görevlendirilir. Kurs döneminin uzatılması yoluna gidilemez. Merkez, il, bölge ve ulusal düzeyde düzenlenecek seminer, toplantı, kurs, sergi, defile, yarışma gibi etkinliklerde görevlendirilen ücretli uzman ve usta öğreticiler bu görevleri süresince görevli ya da izinli sayılırlar. Ücretli uzman ve usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları MADDE 10- (1) Merkezlerde görevlendirilen ücretli uzman ve usta öğreticiler, öğreticilik görevlerini plan ve program dâhilinde yürütürler. Görevleri süresince devlet memurlarının tutum, davranış ve ferasetine uygun davranmakla sorumludurlar. (2) Uzman ve usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir. (3) Resmî kurum ve kuruluşlarda görevli olup merkezlerde ücretli uzman ve usta öğretici olarak görev yapanlar, gönüllü olmak ve görev yaptığı kurumun uygun görmesi kaydıyla resmî görevlilerin haftada girebileceği asgari ders saati süresinden daha fazla sürede ders görevi verilebilir. (4) Ders görevi ile görevlendirilen uzman ve usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz saattir. Müdür, cumartesi-pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli uzman ve usta öğreticilere günün 07.00 ile 24.00 saatleri arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada 40 saati geçemez.   (5) Ücretli uzman ve usta öğreticilerin yukarıda belirtilen şartları taşımadıkları, görevlerinde başarısız oldukları, bu Yönerge hükümlerine uymadıkları merkez müdürlüğünce belirlenmesi ya da kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapanma zorunluluğunun doğması durumunda, uzman ve usta öğreticilerin görevine, görevlendirilmesindeki yöntem ile son verilir ve durum kendisine gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Bu durumda öğreticiye, yalnız görev yaptığı süre kadar ücret ödenir.